Wyzej wymienione wzgledy przemawiaja za slusznoscia wzbogacenia asortymentu mieszkan standartowych przy przejsciu na II etap

Wyżej wymienione względy przemawiają za słusznością wzbogacenia asortymentu mieszkań standartowych przy przejściu na II etap. Przed wczesne natomiast wprowadzenie tego wzbogacenia mogłoby na obecnym etapie stworzyć poważne trudności i opóźnić osiągnięcie stanu zapewniającego powszechność standardu obecnego. Nie należy się łudzić, że pomimo olbrzymich rozmiarów nowego budownictwa mieszkaniowego moment przejścia do drugiego etapu podwyższonego standardu jest odległy. Wynika to z tego, że tempo wzrostu ilości mieszkańców przez dłuższy okres będzie większe niż tempo przyrostu nowych mieszkano Ponadto budownictwo mieszkaniowe nie uwzględnia dotychczas jeszcze potrzeb wynikających z przyrostu naturalnego ludności ani też stopniowego zmniejszania się zasobu starych mieszkań. Można by, więc zapytać, czy przeprowadzone rozumowanie dotyczące drugiego prawdopodobnie bardzo odległego etapu podwyższenia standardu powinno w ogóle obecnie stanowić przedmiot naszej troski. Otóż pomimo pozornie czysto teoretycznego charakteru tego zagadnienia brak sprecyzowanych poglądów, co do sposobu jego rozwiązania może powodować bardzo poważne błędy już w chwili obecnej. Aby to wyjaśnić, trzeba sobie przypomnieć, że programowanie wszelkich urządzeń usługowych w osiedlach mieszkalnych opiera się zgodnie z Tymczasowym Normatywem Urbanistycznym o tzw. perspektywiczną liczbę ludności, czyli o liczbę ludności zamieszkałej w warunkach standardu II etapu. Dla tzw. okresu przejściowego Tymcz. Normatyw Urb. dopuszcza czasowe intensywniejsze zaludnienie mieszkań jak też intensywniejsze wykorzystywanie urządzeń usługowych. Zakłada się, więc również w stosunku do niektórych urządzeń usługowych czasowe obniżenie standardu jednostkowego lub wyrównanie intensywniejszego wykorzystania w drodze innych pociągnięć. Tak np. brak dostatecznej kubatury szkolnej można wyrównać przez wprowadzenie dwuzmianowego nauc zania. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, holtrade, castorama bielany wrocławskie ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielany wrocławskie holtrade przydomowa oczyszczalnia ścieków