Proces przesuniecia norm uzytkowania

Proces przesunięcia norm użytkowania. Dla uproszczenia założono teoretycznie, że przesunięcie sposobu użytkowania odbywa się przy nie zmiennej ogólnej ilości mieszkań. Błąd wynikły z takiego założenia możemy na razie pominąć. Z wykresu widać, że kategoria 0, która w I etapie służy jako mieszkanie l-osobowe, staje się całkowicie zbędne, gdyż jako mieszkanie l-osobowe służy obecnie dawna kategoria L Również w kategoriach I i II występują nadmiary, podczas gdy w kategoriach III i dalszych należy dobudować brakujące ilości. Poza tym występuje, jako całkowicie nowa kategoria VII, która w strukturze I etapu w ogóle nie była przewidziana. Wynika z tego, że przy przejściu do II etapu występuje problem zużytkowania kategorii mieszkań zbędnych i nadmiaru mieszkań w kategoriach niższych. Oczywiście problem ten nie wystąpi nigdy z jaskrawością gdyż równolegle z przesunięciem standardu zawsze wystąpi konieczność powiększenia funduszu m ieszkaniowego, co zmieni obraz w kategoriach nadmiarowych w sensie zmniejszenia lub ewentualnie całkowitego zlikwidowania nadmiaru. Pozostaje jednak zawsze zagadnienie sposobu zużytkowania mieszkań kategorii najmniejszej, która stała się zbędna. Jednym z teoretycznych sposobów rozwiązania tego dylematu jest dołączenie najmniejszych mieszkań do średnich i większych w celu częściowego uzupełnienia asortymentu mieszkań wielkich bez konieczności nowej ich budowy, a tylko za pomocą niewielkich adaptacji budowlanych. Oznaczałoby to częściowe pokrycie płaszczyzn deficytowych przez przesunięcie w prawo powierzchni wykazujących nadmiary w niższych kategoriach. Chcąc postępować w taki sposób należałoby już przy projektowaniu mieszkań przewidzieć techniczną możliwość przyłączenia mieszkań małych, szczególnie kawalerek, do mieszkań średnich i większych. [patrz też: isobooster cena, elektrokal, przydomowa oczyszczalnia ścieków ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrokal isobooster cena przydomowa oczyszczalnia ścieków